NaujienosTai kas aktualu Jums ir Mums

Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ informacija dėl nuotolinio ugdymo

    Vadovaujantis LR Vyriausybės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisiniais aktais, nuo 2020 m. kovo 30 d. Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“ ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

    Bendra informacija dėl nuotolinio ugdymo:

    Informacijos pateikimas Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutės“ bendruomenei:

     Bendravimo (komunikavimo) priemonės:

 • dienynas Tamo;
 • dienynas Mūsų darželis;
 • susirašinėjimų ir pokalbių programa Messenger;
 • video konferencijų programa Zoom;
 • internetinė telefono linija Skype;
 • paštas;

      Mokymo priemonės:

 • popierinės: vadovėliai, pratybos, mokytojo parengtos užduotys, papildoma literatūra ir kt.;
 • skaitmeninės: video medžiaga, paveikslėliai, garso įrašai, demonstraciniai filmai, skaidrės ir kt.

    Mokyklos naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos:

 • elektroninė mokymosi aplinka EMA;
 • skaitmeninė mokymo(si) aplinka ,,EDUKA klasė“;
 • dienynas Tamo;
 • dienynas Mūsų darželis;
 • video konferencijų programa Zoom;
 • susirašinėjimų ir pokalbių programa Messenger ir kt.

      Mokymo(-si) organizavimas 1-4 klasių mokiniams:

 • Pamokų tvarkaraštis: vykdant nuotolinį mokymą laikomasi pamokų režimo pagal esamą pakoreguotą tvarkaraštį.
 • Pamokos trukmė – neapibrėžiama, jos laikas orientacinis. Trukmė priklauso nuo pamokos scenarijaus, skiriamų užduočių, priemonių, siekiamų tikslų.
 • Dienos ugdomųjų veiklų turinys (pamokos tema, klasės darbas, namų darbas) pildomos el. dienyne Tamo skiltyje ,,Tvarkaraštis“.
 • dienyne TAMO mokiniams bus pateikiamos užduotys, pateikta mokomoji medžiaga, aiškiai ir nuosekliai nurodyta, kaip jas atlikti, fiksuojami pamokų duomenys, vertinimai.
 • Grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamas komentarais el. dienyne Tamo ir kitose numatytose elektroninėse mokymosi aplinkose, telefono skambučiais.
 • Grįžtamasis ryšys iš mokinių gaunamas siunčiant atliktą darbą į el. dienyną Tamo ir kt.
 • Mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias programas, užduotys skiriamos pagal jų galias ir gebėjimus el. dienyne Tamo arba paruošiami popieriniai užduočių paketai mokiniams bei aiškios instrukcijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kaip reikėtų padėti vaikui.
 • Mokiniui susirgus ir negalint atlikti tą dieną jam skirtų užduočių, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) telefono žinute, skambučiu, el. dienyno Tamo žinute apie tai informuoja klasės vadovą.
 • Neatlikus užduočių, neprisijungus prie mokymosi aplinkų, žymimas nebuvimas pamokoje.

      Mokymo(-si) organizavimas ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės ugdytiniams:

 • Planuojama savaitės ugdomoji veikla pateikiama elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ sistemoje (skiltyje „Planai“).
 • Power Point programa paruoštos demonstracijos (panaudojant visas galimas virtualias priemones), atskleidžiančios temos tikslus, uždavinius, pagal namų sąlygas ir galimybes atitinkamai parengtos vaikams atlikti užduotys pateikiamos tėvams uždarose Facebook grupėse.
 • Grįžtamasis ryšystėvų patalpintos foto nuotraukos ar video forma pateiktos temos įvykdymo akimirkos komentaruose po ugdymo gairių demonstracija.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinės grupių mokytojos savaitės pabaigoje parengia ir pateikia einamosios savaitės ugdomosios veiklos refleksiją el. dienyno „Mūsų darželis“ sistemoje (skiltyje „Planai“).

       Papildoma informacija:

 • švietimo pagalbos specialistai užduotis skiria, jas paaiškina ir gauna grįžtamąjį ryšį, konsultuoja per el. dienyną Tamo, arba kitais būdais – su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) suderinus individualiai;
 • pailgintų dienos grupių mokytojos konsultuoja, teikia pagalbą mokiniams per el. dienyną Tamo, ar kitais būdais – su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) suderinus individualiai pailgintos dienos grupės darbo laiku;
 • informacinių kompiuterinių technologijų pagalbą visiems bendruomenės nariams teikia nuotolinio mokymo skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) Nerijus Sereičikas el. p. nerijus.sereicikas@gmail.com;
 • dienyno Tamo administratorė vyr. mokytoja Virginija Nikitina el. p. nikitina.80@gmail.com
 • Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje http://www.lazdijukregzdute.lt/.

Priedas: Atsisiųsti docx formatu

 


Atgal

Informacinis langelis

Šis turinys yra Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ nuosavybė

Draudžiama kopijuoti ar kitaip platinti be administracijos sutikimo

Naujienų kategorijos