VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Daiva Burneikienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Žaneta Burbulevičienė – komisijos narė, logopedė;
Asta Panebažienė – komisijos narė, specialioji pedagogė;
Daiva Česnulevičienė – komisijos narė, psichologė;
Rita Busilienė – komisijos narė, socialinė pedagogė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Laimutė Jarmalavičienė – komisijos pirmininkė, direktorė;
Daiva Sukackienė – komisijos sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Žaneta Burbulevičienė – komisijos narė, logopedė;
Rita Balytienė – komisijos narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA
Asta Panebažienė – komisijos pirmininkė, specialioji pedagogė;
Vilma Trečiokienė – komisijos narė, anglų kalbos mokytoja;
Ligita Čerkelienė – komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA
Rita Busilienė – komisijos pirmininkė, socialinė pedagogė;
Asta Launikonienė – komisijos narė, sekretorė;
Nerijus Sereičikas – komisijos narys, informacinių technologijų specialistas.

VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
Daiva Burneikienė – darbo grupės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Dovilė Kazakevičienė – darbo grupės narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Rita Balytienė – darbo grupės narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Janina Skripkaitė – darbo grupės narė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Vaida Naujalienė – darbo grupės narė, meninio ugdymo mokytoja.