MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti bei ugdymo kokybei užtikrinti.

Žaneta Burbulevičienė – vyr. logopedė, mokytojų tarybos pirmininkė;
Aušra Margelienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos sekretorė;
Asta Panebažienė – specialioji pedagogė, mokytojų tarybos narė;
Dovilė Kazakevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
Irena Baranauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
Vaida Naujalienė – meninio ugdymo vyr. mokytoja, mokytojų tarybos narė;
Virginija Nikitina – pradinio ugdymo vyr. mokytoja, mokytojų tarybos narė;
Genutė Stankevičienė – priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, mokytojų tarybos narė;
Rita Balytienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė.

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų, telkianti juos įgyvendinti mokyklos strateginius tikslus ir mokyklos misiją.

Dovilė Kazakevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Daiva Sukackienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja;
Rasa Sventickaitė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos narė;
Vaida Naujalienė – meninio ugdymo vyr. mokytoja, mokyklos tarybos narė;
Laura Sapiegaitė – mokyklos tarybos narė, tėvų atstovas;
Simona Skripkienė – mokyklos tarybos narė, tėvų atstovas;
Sandra Želionienė – mokyklos tarybos narė, tėvų atstovas;
Edita Česnulienė – mokyklos tarybos narė, tėvų atstovas;
Ramunė Daugirdaitė – mokyklos tarybos narė, tėvų atstovas;
Eugenijus Sušinskas – mokyklos tarybos narys, tėvų atstovas.

DARBO TARYBA

Darbo taryba – nepriklausomas darbuotojus atstovaujantis organas LR darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka.

Daiva Sukackienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, darbo tarybos pirmininkė;
Irena Baranauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, darbo tarybos sekretorė;